Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

     ORIENT DECOR
s.r.o. Framborská 3605/19, 010 01 Žilina, IČO: 46489347,
DIČ: 2023438252, IČ DPH: SK 2023438252 Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri Žilina, oddiel: Sro, vložka 55999/L

Kontaktné
údaje:  Tel.: +421 (0) 911 627 559,

E-mail: info@stenyapodlahy.sk, Web: www.stenyapodlahy.sk

Na  e-maily
odpovedáme z pravidla v lehote do troch pracovných dní.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI
pre Žilinský kraj

Predmestská 71,
P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1 

Odbor výkonu
dozoru

za@soi.sk

tel. č. 041/763
21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21
39

 

OBCHODNÉ 
PODMIENKY

 

1.    
Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto
všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim
a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť
ako spotrebiteľ, alebo osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej
podnikateľskej činnosti, a to prostredníctvom webového rozhrania umiestneného
na webovom sídle umiestnenom pod doménou 
www.stenyapodlahy.sk (ďalej je „internetový obchod“)
.

1.2. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou
súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred
ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky a kúpna
zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

1.3. Tieto
obchodné podmienky boli vypracované v súlade so:

      
zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov,

      
zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v
znení neskorších právnych predpisov,

      
zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

      
zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o
zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,

      
zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov,

      
a s inými relevantnými právnymi predpismi.

1.4. Všeobecné
obchodné podmienky ORIENT DECOR s.r.o.  platia pre všetky zmluvné vzťahy
medzi predávajúcim a kupujúcim, týkajúce sa predaja tovaru alebo vznikajúce v súvislosti
s poskytovanými službami, od okamihu uzatvorenia zmluvy medzi predávajúcim a
kupujúcim , ak nebolo v konkrétnych zmluvných dojednaniach výslovne dohodnuté
inak.

1.5. Všeobecné
obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv, ktoré budú medzi zmluvnými
stranami uzavreté.

2.    
Vymedzenie pojmov

2.1. Predávajúcim sa rozumie firma ORIENT DECOR s.r.o., so sídlom: Framborská 3605/19,
010 01 Žilina, IČO: 46489347, DIČ: 2023438252, Spoločnosť je
zapísaná v Obchodnom registri Žilina, oddiel: Sro, vložka 55999/L

2.2 
Kupujúcim: 
Kupujúcim sa rozumie [TM1]  fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá uzavrela
s predávajúcim kúpnu zmluvu na tovar zverejnený v ponuke zverejnenej
na internetovom obchode.

2.3. Kúpna zmluva – Je kúpna zmluva [TM2] uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim na predaj tovaru..

2.4. Objednávka
rozumie sa jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci voči predávajúcemu,
s cieľom obdržať od neho objednané plnenie v podobe tovaru alebo
služieb.

2.5. Tovar: Tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov
umiestnených na internetovom obchode predávajúceho.

 

3.    
Úvodné ustanovenia

3.1 Elektronickou
objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie
o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu
tohto tovaru, spracovaný systémom internetového obchodu.

3.2 Podmienky
bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho
a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade,
ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná
zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka
v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim
a prevádzkovateľom
[TM3] .

4.     Informácie o tovare a cenách

4.1. Informácie o tovare,
vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené
pri jednotlivom tovare v internetovom obchode. Ceny tovaru sú uvedené vrátane
dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú
v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto
ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých
podmienok.

 

4.2. V internetovom obchode
sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v
internetovom obchode platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci
územia Slovenskej republiky.

 

4.3. Prípadné zľavy z kúpnej
ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s
kupujúcim inak.

 

4.4. Náklady vzniknuté
kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s
uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na
telefónne hovory), hradí kupujúci sám.

 

5.    
Práva a povinnosti predávajúceho

5.1. Predávajúci
je povinný:

a.) dodať na
základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom
množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným
na jeho uchovanie a ochranu,

b.) zabezpečiť,
aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c.) odovzdať
kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe
všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady
predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný
list, dodací list, daňový doklad).

5.2. Predávajúci
má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný
tovar.

6.    
Práva a povinnosti kupujúceho

6.1.Kupujúci je
povinný:

a) prevziať
zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane
nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať
dobré obchodné meno predávajúceho,

6.2.Kupujúci má
právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom
zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6.3 Kupujúci má
právo prezrieť si tovar, vzorky v prevádzke predávajúceho pred uzavretím kúpnej
zmluvy.

6.4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto
určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V
prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať
opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci
povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp.
náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci
povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád
toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu
nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od
prepravcu prevziať.

6.6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad –
faktúru po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet a následne je
odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

6.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru
zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr
však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie
tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy
mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s  kúpnou zmluvou tak
neurobil.

7.    
Objednávka, uzatvorenie zmluvy

7.1 Zoznam tovaru
na stránkach
www.stenyapodlahy.sk je katalógom
bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých
položiek tovaru. Dostupnosť tovaru je v popise každého produktu. Produkty
sú zaradené v kategóriách, pre ktoré platia okrem týchto všeobecných
obchodných podmienok aj konkrétne obchodné podmienky.

7.2 Podmienkou
platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých,
registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté
elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za
záväzné. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde
potvrdením elektronickej objednávky.

7.3 [TM4] Pri vyplnení formulára kupujúci nesmie zabudnúť vyplniť označené
políčka, ktoré sú dôležité pre expedíciu tovaru. 

7.4 K objednaniu
kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku
odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.
Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

7.5 Ceny tovaru
si môže kupujúci overiť u jednotlivých položiek tovaru a celková cena
objednávky sa zobrazuje v pravom hornom rohu v sekcii stav košíka.
Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich
poplatkov (doprava a spôsob úhrady), kde bude  kupujúci vyzvaný k ich
odsúhlaseniu.

7.6 Objednávka
tovaru je záväzná od okamihu odoslania potvrdzujúceho e-mailu predávajúcim.

7.7 Kupujúci
uskutočnením záväznej objednávky zároveň potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými
podmienkami.

7.8. Cenu tovaru
a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci
zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

a)        bezhotovostne prevodom na bankový účet
po predchádzajúcej dohode s  predávajúcim,

7.9. V prípade
platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

7.10. V prípade bezhotovostnej
platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania
príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

7.11. Tovar je
kupujúcemu dodaný:

a)        na adresu určenú kupujúcim v objednávke,

8.    
Odstúpenie od zmluvy

8.1 Kupujúci má
právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebola
oznámená a/alebo doručená záväzná akceptácia objednávky, prípadne informácia o
osobnom odbere tovaru a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je
možné stornovať písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie
stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom,
e-mailom alebo poštou’).

8.2 Kupujúci má
právo podať predávajúcemu návrh na zmenu alebo storno objednávky aj v prípade,
že kúpna zmluva nadobudla platnosť akceptáciou zo strany predávajúceho a to len
v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo
expedovaný. Zmenu objednávky je možné podať telefonicky alebo písomnou formou
(faxom, e-mailom alebo poštou). Akceptáciu alebo zamietnutie návrhu na zmenu
alebo storno objednávky v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť, oznámi
predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) alebo
telefonicky.

8.3 Kupujúci má
právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú
predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do
30dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že
kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný
vrátiť túto sumu v lehote 14 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp.
kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim
písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou), pokiaľ nie je uvedené
v konkrétnych obchodných podmienkach daného sortimentu inak.

8.4 Predávajúci
má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne akceptovať z
dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email
alebo telefónne číslo kupujúceho.

8.5 Predávajúci
má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade,
že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom
zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto
situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho alebo písomnou
formou (faxom, e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V
prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je
predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 14
[TM5]  kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to
bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou
(faxom, e-mailom alebo poštou).

8.6 Predávajúci
má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj záväzne akceptovanú v prípade,
že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo
nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu
záväznú akceptáciu objednávky.

8.7 Predávajúci
si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už
nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná
cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom
dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú
sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na
adresu do 14-ich kalendárnych dní.

8.8 [TM6]  Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako
spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Možnosť
odstúpenia od kúpnej zmluvy sa vzťahuje len na kupujúcich, ktorí majú
postavenie spotrebiteľa v zmysle platných zákonných predpisov
.

8.9 Lehota[TM7]  pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy.

8.10 Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom nie je podľa § 7 ods.
6, písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (i) pre predaj tovaru
zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, (ii) tovaru vyrobeného
na mieru alebo (iii) tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo
(iii) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní
neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (napr. ak bola dlažba zapracovaná do
podlahy), možné
.

8.11 Odstúpenie
od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Pre
dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať odstúpenie v
lehote pre odstúpenie od zmluvy.

8.12 5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci
využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim
[TM8] . Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu
adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci
potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú
špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie
najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy
je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane
dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v
originálnom obale.

8.13 Kupujúci, ktorý
odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní odo dňa
odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru
predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju
povahu obvyklou poštovnou cestou.

8.14 Ak odstúpi
kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní
od dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky
vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to prevodom na bankový
účet kupujúceho. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným
spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie
náklady.

8.15 Ak odstúpi
kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky
kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá.

 

8.16[TM9]  Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a
neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody
vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti
nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

9.    
Dodanie tovaru

9.1 Predávajúci
sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo
uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka.

9.2 Kupujúci si vždy
zvolí konkrétny spôsob dodania pri vyplňovaní objednávky :

Slovenská pošta
do 48 hodín od odoslania

Kuriér do 24
hodín od odoslania

9.3 Dodanie
objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne,  podľa
dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín
vybavenia objednávky je obvykle do 1-7 pracovných dní od jej potvrdenia. V
prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti
neodkladne informovať.

9.4 Miesto
odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru.
Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy
obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru)

9.5 Kupujúci je
povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky
kupujúceho predávajúcim ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (faxom,
e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky, inak .

9.6 V prípade, ak
predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve
kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby
tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na
prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a
odovzdaní tovaru a to dodací list alebo tlačivo prepravcu resp. poštovej
spoločnosti, potvrdzujúce prevzatie tovaru. Tretia osoba poverená kupujúcim na
prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným
splnomocnením
[TM10] na prevzatie tovaru uvedeného
v kúpnej zmluve.

9.7 V prípade
osobného odberu tovaru kupujúcim, ak je miestom doručenia tovaru prevádzka
predávajúceho, je kupujúci povinný prevziať tovar do 7 pracovných dní, ak sa
zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou)
[TM11] . V prípade, ak kupujúci
tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej
akceptácii objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a
predať tovar tretej osobe. Zároveň je predávajúci oprávnený v takomto prípade
kupujúcemu účtovať skladné 3,30Eur za každý deň ako náhradu za skladovanie
objednaného tovaru.  Záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim sa
započíta v celej výške na skladné, ktoré je povinný kupujúci zaplatiť
predávajúcemu.

9.8 V prípade, ak
je miestom určenia tovaru adresa určená v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný
prevziať tovar podľa podmienok určených zmluvným prepravcom a zverejnených na
internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Ak bude potrebné
dodávku tovaru opakovať nad rámec podmienok zmluvného prepravcu, z dôvodu
neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s
tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto
určenia v kúpnej zmluve.

9.9 Kupujúci je
povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V
prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený,
je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti
skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný
kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého
správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného
predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru,
zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu
nový tovar.

9.10 Tovar sa
považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej
akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim,
resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré
dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

9.11 Kupujúci nadobúda
vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

9.12
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme
tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci
umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

9.13 Predávajúci
nezodpovedá za oneskorené dodanie zavinené poštou alebo kuriérskou
spoločnosťou, za oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou
prijímateľa.

9.14 Inštalácia
tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy a sú zaistené individuálne na prianie
zákazníka
[TM12] .

 

10.
Platobné podmienky

10.1 Kupujúci je
povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa
kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

10.2 Kupujúci je
povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve
a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy
vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou
hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste
dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové
služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery
alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej
akceptácii objednávky.

10.3 V prípade,
ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň
platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet
predávajúceho.

10.4 Ceny uvedené
na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho platia výhradne
pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Súčasťou ceny
nie sú dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise
produktu

10.5 Daňový
doklad je zasielaný elektronickou formou a zároveň slúži ako záručný list.

11.
Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady,
záruka, reklamácie)

11.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri
prevzatí kupujúcim
. a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u
predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

11.2 Na
vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci
odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o
podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno
reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1
zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len “Zákon”).

11.3 Reklamačný
poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme
elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.

11.4 Reklamačný
poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú
zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

11.5 Kupujúci má
právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady,
ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a
bol zakúpený u predávajúceho.

11.6 Kupujúci je
povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže
uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že
tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

11.7 Počas
záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení
tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi
predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o
zaplatení.

11.8 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u
predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamáciu a tovar je nutné
doručiť (aj poštovým doručením) do miesta sídla spoločnosti, ak nebolo medzi
predávajúcim a kupujúcim dohodnuté iné miesto. Ak tovar vykazuje vady,
kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že
doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle
kupujúceho uplatniť si svoje právo zo zodpovednosti za vady tohto reklamačného poriadku
vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie,
(„Reklamačný formulár
[TM13] “). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť.
Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o
uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne
označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich
práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje
.

11.9. Kupujúci je
povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak
kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

11.10. Predávajúci vydá kupujúcemu Potvrdenie o uplatnení
reklamácie tovaru vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia
uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je
povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je
možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,
najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení
reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie
iným spôsobom
.

11.11. Na základe
rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623
Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť
spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v
zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie
stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po
určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu
vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od
zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

11.12. Kupujúci
nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe
uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam,
za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

11.13.
Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný, obdobný s
porovnateľnými technickými parametrami, porovnateľnou technickou kvalitou a
cenou.

11.14. Nárok na
uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením
dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo
dokumentácie tovaru,

b) neoznámením
zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím
záručnej doby tovaru,

d) mechanickým
poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e) používaním
tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a
mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f) neodborným
zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) poškodením
tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami
uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo
bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h) poškodením
tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i) poškodením
tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j) neodborným
zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či
atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k) zásahom do
tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

11.15.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z
nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním
opraveného tovaru,

b) výmenou
tovaru,

c) vrátením
kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením
primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou
výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným
zamietnutím reklamácie tovaru.

11.16.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11.17. Záručná
doba sa riadi dátumom spotreby vyznačenom na jednotlivých výrobkoch.
V ostatných prípadoch je záručná doba 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej
zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a
plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich
s tovarom oprávnenou osobou.

11.18, Záručná
doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu
záručnej opravy tovaru.

11.19. V prípade
výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený
tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho
listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať
záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

11.20. Všetky
právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

11.21. Pokiaľ ide
o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b) predávajúci
vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí
predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie
domáhať).

11.22 Pokiaľ sa
jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú
odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré
bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci
vybaví reklamáciu:

a) výmenou tovaru
za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b) v prípade, že
nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením
dobropisu na vadný tovar.

11.23 Vybavenie
reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

11.24 Pre účely
reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej
odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

11.25 Pre účely
reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac
ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

11.26 V prípade,
že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie,
ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci
uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

11.27 O výsledku reklamačného
konania informuje kupujúceho telefonicky predávajúci, resp. servisné stredisko,
ak bol reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim priamo do autorizovaného servisu.
Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade
potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
Kupujúci je zároveň oboznámený o spôsobe prevzatia opraveného tovaru a
reklamačného protokolu.
[TM14] 

11.28 Kupujúci
nemá právo uplatniť reklamáciu na nevyhovujúci odtieň farby, pretože
predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na výstupnom
zariadení (monitor, tlačiareň) kupujúceho.

Kupujúci bol
riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od
skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň.

12. Alternatívne
riešenie sporov

12.1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na tzv.
alternatívne riešenie sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho
so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci
vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho
práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie
do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej
len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z.

12.3. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické
osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom
určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z., možnosť obrátiť sa na súd tým nie je
dotknutá.

12.4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť v
zmysle § 2 citovaného zákona len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

12.5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu
medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy
alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

12.6. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov,
kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

12.7. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať
úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5
EUR s DPH. Alternatívne riešenie sporu orgánmi ARS je bezodplatné (samotné
vedenie konania). Iné platby, ako je poplatok za začatie alternatívneho
riešenia sporu a úhradu podľa § 10 ods. 4 citovaného zákona (úhrada za
materiálne náklady zhotovenia kópií, zadováženia trvanlivých nosičov a
odoslania trvanlivých nosičov), nesmie subjekt ARS vyžadovať.

13. Osobné
údaje a ich ochrana
[TM15] 

13.1 Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytujeme
tu https://stenyapodlahy.sk/ochrana-osobnych-udajov/

 

14.
Záverečné ustanovenia

14.1. Predávajúci
si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez
predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej
politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v
týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

14.2 Do doby
prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a
služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný
výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby
boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

14.3 Na vzťahy
neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014
Z. z
. zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a
doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14.4 Tieto
všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím
kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné
obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Žiline dňa 01.01.2023Scroll to Top

Nezáväzná cenová ponuka

Pre vypracovanie cenovej ponuky nám prosím odošlite Vaše kontaktné údaje a približné množstvo dlažby, ktorú potrebujete