Konkrétne obchodné podmienky cementové dlažby (27.05.2015)

Konkrétne obchodné podmienky pre tovar ručne vyrábané cementové dlažby, platné od 01.05.2015

ORIENT DECOR s.r.o. Framborská 3605, 010 01 Žilina, IČO: 46489347
DIČ: 2023438252, IČ DPH: 2023438252  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Žilina, oddiel: Sro, vložka 55999/L

Kontaktné údaje:  Tel.: +421 (0) 911 627 559, E-mail: info@orient-decor.sk, Web: www.orient-decor.sk,www.stenyapodlahy.sk

Na  e-maily odpovedáme z pravidla v lehote do troch pracovných dní.

IBAN pre bezhotovostné platby: SK8283300000002601034993

KONKRÉTNE OBCHODNÉ  PODMIENKY

1.Všeobecné ustanovenia

 1.1.Tieto konkrétne obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi oboma zmluvnými stranami. 

1.2. Tieto obchodné podmienky boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 ZB z 5.  novembra 1991 obchodný zákonník v znení neskorších zákonov, zákonom č. 40/1964 ZB, § 597, § 622, § 623 občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

1.3. Konkrétne obchodné podmienky ORIENT DECOR s.r.o.  platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi   predávajúcim a kupujúcim , týkajúce sa predaja cementových dlažieb. 

1.4. Konkrétne obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv , ktoré budú medzi       zmluvnými stranami uzavreté.

 1. Vymedzenie pojmov

 2.1. Predávajúcim sa rozumie firma     ORIENT DECOR s.r.o. Framborská 3605, 010 01 Žilina, IČO: 46489347
 DIČ: 2023438252, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Žilina, oddiel: Sro, vložka 55999/L

2.2  Kupujúcim: Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

2.3. Kúpna zmluva  – Je kúpna zmluva alebo Rámcová kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a     kupujúcim na predaj tovaru. Zmluvné strany uzatvárajú rámcovú kúpnu zmluvu , prípadne iné zmluvy , vrátane príloh k zmluve , pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na druhej strane kupujúci .

2.4. Objednávka – rozumie sa jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci voči predávajúcemu, s cieľom obdržať od neho objednané plnenie v podobe tovaru alebo služieb.

2.5. Tovar: Tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

www.orient-decor.sk 

www.stenyapodlahy.sk

 1. Úvodné ustanovenia

3.1 Týmito konkrétnymi obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 zb.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 zb.z o elektronickom obchode, sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

3.2 Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.  

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

4.1.Predávajúci je povinný:
a.) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b.) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c.) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

4.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

5.1.Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

5.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.3 Kupujúci má právo prezrieť si tovar, vzorky v prevádzke predávajúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy.

 1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

6.1 Zoznam tovaru na stránkach www.stenyapodlahy.sk  je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru je v popise každého produktu. Dostupnosť jednotlivých cementových dlažieb je potrebné potvrdiť e-mailom. 

6.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.      

6.3 Zaregistrovanie sa v e-shope – zákaznícka karta vpravo hore – Registrácia

Pri vyplnení formulára kupujúci nesmie zabudnúť vyplniť označené políčka, ktoré sú dôležité pre expedíciu tovaru. V prípade, že sa kupujúci nezaregistruje pred nakupovaním, bude k registrácii vyzvaný po ukončení vkladania produktov do košíka.

6.4 K objednaniu kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru. Predávajúci vystaví kupujúcemu predfaktúru a po jej uhradení (pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho) zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie objednávky.

6.5 Ceny tovaru si môže kupujúci overiť u jednotlivých položiek tovaru a celková cena objednávky sa zobrazuje v pravom hornom rohu v sekcii stav košíka. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov (doprava a spôsob úhrady), kde bude  kupujúci vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

6.6 Objednávka tovaru je záväzná od okamihu odoslania potvrdzujúceho e-mailu dodávateľom.

6.7 Kupujúci uskutočnením záväznej objednávky zároveň potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

6.8. Objednávku je možné uzatvoriť prostredníctvom e-shopu resp. formou e-mailu. 

6.9. Pri objednaní tovaru na zákazku je potrebné zaplatiť zálohovú platbu vo výške 50% z ceny objednanej dlažby. V prípade, že po vyrobení predmentej zákazky klient tovar odmietne, zaplatená záloha nebude vrátená. 

 1. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebola oznámená a/alebo doručená záväzná akceptácia objednávky, prípadne informácia o osobnom odbere tovaru a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou’)

7.2 Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 30dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 14 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou), pokiaľ nie je uvedené v konkrétnych obchodných podmienkach daného sortimentu inak.

7.3 Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho.

7.4 Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

7.5 Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

7.6 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 14-ich kalendárnych dní.

7.7 Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy sa riadi na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”).

7.8 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa Dodacích podmienok týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”).

7.09 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

7.10 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

7.11 Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

7.12 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

7.13 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

7.14 Kúpnu zmluvu možno meniť, či stornovať iba dohodou s predajcom a to iba v prípade, že už nedošlo k plneniu zmluvy, či odoslanie zásielky. V opačnom prípade je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady predajcu, ktoré s vybavovaním objednávky kupujúceho už vznikli ( najmä telefonické hovory, objednaný a napokon vrátený tovar dodávateľovi, poštovné, balné a pod. avšak do max. výšky 330 € ) a to najneskôr do 14 dní.
V prípade neuhradenia nákladov v stanovenej lehote t.z. 14dní od stornovania objednávky, sa bude prípad považovať za porušenie zmluvy zo strany objednávateľa a pohľadávka spolu s pokutou až do 330€ bude postúpená advokátskej kancelárii k vymáhaniu.

7.15 V prípade, že už objednaný tovar na základe záväznej objednávky, nebude zákazníkom stornovaný a nebude vyzdvihnutý na príslušnej pošte alebo od prepravnej spoločnosti, náleží predávajúcemu zmluvná pokuta vo výške 20€ a ďalej náhrada poštovného a balného v príslušnej výške až do 27,30 €. Ak táto pohľadávka nebude vyrovnaná do 14dní od vystavenia faktúry, bude postúpená advokátskej kancelárii.

7.16 V prípade, že objednávajúci nepreberie objednaný tovar na pošte prípadne od kuriéra a pred tým nedoručí storno objednávky predávajúcemu včas podľa odsekov vyššíe, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť a právo na zaplatenie všetkých nákladov spojených s expedovaním zásielky (najmä poštovného a balného pri expedovaní a poštovného za vrátený balík ). Kupujúcemu bude fomou predfaktúry odoslaná informácia k úhrade. V prípade ak kupujúci do 7 pracovných dní pokutu neuhradí, bude druhýkrát vyzvaný k úhrade a na tretí pokus predávajúci postúpi túto pohľadávku exekučnej kancelárii. 

 1. Dodanie tovaru

8.1 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať objednaný druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka.

8.2 Kupujúci si vždy zvolí konkrétny spôsob dodania pri vyplňovaní objednávky :

– v sklade Orient Decor

– doručením na vopred dohodnutú adresu

8.3 Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne,  podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.

8.4 Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru)

8.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky, inak .

8.6 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru a to dodací list alebo tlačivo prepravcu resp. poštovej spoločnosti, potvrdzujúce prevzatie tovaru. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.

8.7 V prípade osobného odberu tovaru kupujúcim, ak je miestom doručenia tovaru prevádzka predávajúceho, je kupujúci povinný prevziať tovar do 7 pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky inak. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Zároveň je predávajúci oprávnený v takomto prípade kupujúcemu účtovať skladné 3,30Eur za každý deň ako náhradu za skladovanie objednaného tovaru.  Záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim sa započíta v celej výške na skladné, ktoré je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

8.8 V prípade, ak je miestom určenia tovaru adresa určená v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný prevziať tovar podľa podmienok určených zmluvným prepravcom a zverejnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať nad rámec podmienok zmluvného prepravcu, z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

8.9 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

8.10 V prípade zistenia zámeny tovaru oproti objednávke, je klient povinný informovať dodávateľa do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. (iný odtieň, iný vzor, iný rozmer )

8.11 Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

8.12 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, za oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

8.13 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8.14 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8.15 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, za oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

8.16 Vynesenie alebo montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy a sú zaistené individuálne na prianie zákazníka. Cena je za uvedené služby sú podľa aktuálne platného cenníka.

8.17 Súčasťou potvrdenia objednávky sú aj informácie o inštalácii, použití a údržbe tovaru. Jej nedodržaním kupujúci stráca možnosť uplatnenia prípadnej reklamácie.

8.18 Výmena tovaru nie je možná v prípade zamenenia si označenia zo strany klienta. Ak si klient pomýli označenie tovaru, následne potvrdí jeho objednanie zaplatením zálohovej faktúry, nie je možné následne tento tovar vymeniť za iný odtieň – vzhľadom na výrobu na zákazku.   

 1. Platobné podmienky

9.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy

– predfaktúra pred potvrdením objednávky

– doplatenie zostatkovej sumy, najneskôr však pred prevzatím tovaru.

9.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

9.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

9.4 Ceny uvedené na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Súčasťou ceny nie sú dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu

9.5 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.6 Predávajúci ponúka kupujúcemu tieto možnosti platby:

 • V hotovosti na predajni. Pri tomto spôsobe platby je nutné tovar uhradiť v plnej výške pri prebratí. – príplatok 0 €
 • Platba prevodom, kedy čiastka bude dodávateľovi poukázaná vopred na účet pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje – príplatok 0 €

9.7 Daňový doklad je zasielaný elektronickou formou a zároveň slúži ako záručný list.

 1. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

10.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho (do 3 pracovných dní) od prevzatia tovaru. 

10.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).

10.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.4 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

10.5 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

10.6 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

10.7 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

10.8 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.  Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak.

formular_pre_uplatnenie_reklamacie.docx

10.9 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

10.10 V mieste určenom podľa bodu 9.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

10.11 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

10.12. Kupujúci je oprávnený reklamovať obklad (dlažbu), ktorá je nepoužitá – ešte pred lepením. 

10.13 Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

10.14 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

10.15 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

10.16 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný, obdobný s porovnateľnými technickými parametrami, porovnateľnou technickou kvalitou a cenou.

10.17 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

10.17 Nárok na reklamáciu sa nevzťahuje na:

 • ak bolo s dodaným tovarom nesprávne a hrubo manipulované
 • ak bolo nakladané s tovarom v rozpore s dodanými technickými špecifikáciami a návodom na použitie a ochranu
 • menšie rozmerové nedokonalosti (nie poškodenia) nakoľko sa jedná o ručne robenú dlažbu. Hrany nie sú rektifikované. Dlažba je vyrábaná vo formách kde sú možné minimálne rozmerové nedokonalosti.
 • odtieň z dôvodu skreslenia monitora (odtieň si treba potvrdiť na vzorkách)
 • odtieň jednotlivých dlažieb vyrobených v jednej výrobnej zákazke, môže taktiež poukazovať rozdiely v odtieňoch (pigment) – v jednej krabici môžu byť zabalené dlaždice viacerých “tónov” odtieňa. 
 • povrch dlažby môže vykazovať jemné “fľaky”, na niektorých dlažbách, ktoré sú spôsobené procesom sušenia
 • minimálne zliatie pigmentu na spojoch farebných pigmentov

10.18

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

 

10.19 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 

10.20 Záručná doba sa riadi dátumom spotreby vyznačenom na jednotlivých výrobkoch. V ostatných prípadoch je záručná doba 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

 

 

10.21 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

 

10.22 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 

 

10.23 Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

 

 

10.24 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

 

 

10.25 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:
a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

 

 

10.26 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

 

 

10.27 Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

 

 

10.28 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

 

10.29 V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 

 

10.30 O výsledku reklamačného konania informuje kupujúceho telefonicky predávajúci, resp. servisné stredisko, ak bol reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim priamo do autorizovaného servisu. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Kupujúci je zároveň oboznámený o spôsobe prevzatia opraveného tovaru a reklamačného protokolu.

 

 

10.31 Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na nevyhovujúci odtieň farby, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na výstupnom zariadení (monitor, tlačiareň) kupujúceho.
Kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň.

 

 

 1. Osobné údaje a ich ochrana

 

 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

 

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

 

11.3 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

 

11.4 Zmenu osobných údajov môže zaregistrovaný zákazník realizovať priamo na stránke internetového obchodu po prihlásení sa na svoj zákaznícky účet.

 

 

10.5 Zrušenie zákazníckeho účtu môže zákazník uskutočniť zaslaním emailu na info@orient-decor.sk, pričom uvedie svoje prihlasovacie meno (emailová adresa) a ako predmet správy napíše “ZMAZ UZIVATELA”. 

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 

12.2 Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

 

 

 12.3 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

 

12.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

V Žiline dňa 01.05.2015

Scroll to Top

Nezáväzná cenová ponuka

Pre vypracovanie cenovej ponuky nám prosím odošlite Vaše kontaktné údaje a približné množstvo dlažby, ktorú potrebujete