Konkrétne obchodné podmienky cementové dlažby

Konkrétne obchodné podmienky pre tovar ručne vyrábané cementové dlažby, platné od 01.01.2023

ORIENT DECOR s.r.o. Framborská 3605, 010 01 Žilina, IČO: 46489347

DIČ: 2023438252, IČ DPH: 2023438252  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Žilina, oddiel: Sro, vložka 55999/L

Kontaktné údaje: Tel.: +421 (0) 911 627 559, E-mail: info@orient-decor.sk, Web: www.orient-decor.sk,www.stenyapodlahy.sk

Na  e-maily odpovedáme z pravidla v lehote do troch pracovných dní.

IBAN pre bezhotovostné platby: SK8283300000002601034993

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

za@soi.sk

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

KONKRÉTNE OBCHODNÉ  PODMIENKY

1.     Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto konkrétne obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi oboma zmluvnými stranami, a to predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a to prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovom sídle umiestnenom pod doménou www.stenyapodlahy.sk (ďalej je „internetový obchod“) vo vzťahu k cementovej dlažbe.

1.2. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

1.3. Tieto obchodné podmienky boli vypracované v súlade so:

–       zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

–       zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,

–       zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

–       zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,

–       zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov,

a s inými relevantnými právnymi predpismi

1.4. Konkrétne obchodné podmienky ORIENT DECOR s.r.o.  platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, týkajúce sa predaja cementových dlažieb. 

1.5. Konkrétne obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv ohľadne cementových dlažieb, ktoré budú medzi zmluvnými stranami uzavreté.

2.     Vymedzenie pojmov

2.1. Predávajúcim sa rozumie firma ORIENT DECOR s.r.o., so sídlom Framborská 3605, 010 01 Žilina, IČO: 46489347, DIČ: 2023438252, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Žilina, oddiel: Sro, vložka 55999/L.

2.2  Kupujúcim: Kupujúcim sa rozumie [TM1] fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s predávajúcim kúpnu zmluvu na niektorú z cementových dlažieb zverejnenú v ponuke zverejnenej na internetovom obchode.

2.3. Kúpna zmluva  – Je kúpna zmluva [TM2] uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim na predaj cementovej dlažby.

2.4. Objednávka – rozumie sa jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci voči predávajúcemu, s cieľom obdržať od neho objednanú cementovú dlažbu.

2.5. Tovar: cementová dlažba, ktorá sa nachádza v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetovom obchode.

www.orient-decor.sk

www.stenyapodlahy.sk

3.     Úvodné ustanovenia

3.1 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom internetového obchodu.

3.2 Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom[TM3] .

4.     Informácie o tovare a cenách

4.1. Informácie o cementových dlažbách, vrátane uvedenia ich a ich hlavných vlastnostiach sú uvedené pri jednotlivom tovare v internetovom obchode. Ceny cementových dlažieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny cementových dlažieb zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

4.2. V internetovom obchode nie sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním cementových dlažieb. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru budú uvedené v v konkrétnej cenovej ponuke s ohľadom na hmotnosť a miesto dodania tovaru – cementových dlažieb.

4.3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

4.4. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.

5.     Práva a povinnosti predávajúceho

5.1.Predávajúci je povinný:

a.) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b.) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c.) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

5.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

6.     Práva a povinnosti kupujúceho

6.1.Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

6.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6.3 Kupujúci má právo prezrieť si tovar, vzorky v prevádzke predávajúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy.

6.4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať cementovú dlažbu na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať cementovú dlažbu pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné cementovú dlažbu doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním cementovej dlažby, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.5. Doručenie tovaru prepravnou spoločnosťou je dohodnuté pred prvé dvere domu. Vykládku si zabezpečuje kupujúci.

6.6. Pri prevzatí cementovej dlažby od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov cementovej dlažby a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.7. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet a následne je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

6.8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku cementovej dlažbe zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie cementovej dlažby prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s  kúpnou zmluvou tak neurobil.

7.     Objednávka, uzatvorenie zmluvy

7.1 Zoznam tovaru na stránkach www.stenyapodlahy.sk  je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru je potrebné  potvrdiť e-mailom.

7.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.

7.3 Pri vyplnení formulára kupujúci nesmie zabudnúť vyplniť označené políčka, ktoré sú dôležité pre expedíciu tovaru.

7.4 K objednaniu kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru. Predávajúci vystaví kupujúcemu predfaktúru a po jej uhradení (pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho) zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie objednávky.

7.5 Cena tovaru ako aj kompletnej objednávky vrátane  súvisiacich poplatkov (doprava a spôsob úhrady), bude odoslaná na konkrétnu objednávku kupujúcemu, ktorý ju potvrdí.

7.6 Objednávka tovaru je záväzná od okamihu odoslania potvrdzujúceho e-mailu predávajúcim.

7.7 Kupujúci uskutočnením záväznej objednávky zároveň potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

7.8. Objednávku je možné uzatvoriť prostredníctvom e-shopu resp. formou e-mailu.

7.9. Pri objednaní tovaru na zákazku je potrebné zaplatiť zálohovú platbu vo výške 50% z ceny objednanej cementovej dlažby. V prípade, že po vyrobení predmetnej zákazky kupujúci tovar odmietne, zaplatená záloha nebude vrátená. 

7.10 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie – zdržanie dodania spôsobené treťou stranou (prepravná spoločnosť). 

8.     Odstúpenie od zmluvy

8.1 Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebola oznámená a/alebo doručená záväzná akceptácia objednávky, prípadne informácia o osobnom odbere tovaru a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou’).

8.2 Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 180 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 60 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou), pokiaľ nie je uvedené v konkrétnych obchodných podmienkach daného sortimentu inak.

8.3 Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho.

8.4 Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 60 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

8.5 Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

8.6 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 14-ich kalendárnych dní.

8.7  Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom nie je podľa § 7 ods. 6, písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho možné (i) pre predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, (ii) tovaru vyrobeného na mieru alebo (iii) tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo (iii) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (napr. ak bola dlažba zapracovaná do podlahy), možné. V prípade cementovej dlažby nie je odstúpenie z vyššie uvedených dôvodov možné po vykonaní záväznej objednávky a ani po dodaní cementovej dlažby .

9.     Dodanie tovaru

9.1 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať cementovú dlažbu tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka.

9.2 Kupujúci si vždy zvolí konkrétny spôsob dodania pri vyplňovaní objednávky :

– v sklade Orient Decor

– doručením na vopred dohodnutú adresu

9.3 Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne,  podľa potreby času na výrobu cementovej dlažby a prevádzkových možností predávajúceho. Odhad času výroby cementovej dlažby je uvedený pri objednávke.

9.4 Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru)

9.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

9.6 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru a to dodací list alebo tlačivo prepravcu resp. poštovej spoločnosti, potvrdzujúce prevzatie tovaru. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru [TM6] uvedeného v kúpnej zmluve.

9.7 V prípade osobného odberu tovaru kupujúcim, ak je miestom doručenia tovaru prevádzka predávajúceho, je kupujúci povinný prevziať tovar do 7 pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Zároveň je predávajúci oprávnený v takomto prípade kupujúcemu účtovať skladné 3,30Eur za každý deň ako náhradu za skladovanie objednaného tovaru.  Záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim sa započíta v celej výške na skladné, ktoré je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

9.8 V prípade, ak je miestom určenia tovaru adresa určená v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný prevziať tovar podľa podmienok určených zmluvným prepravcom a zverejnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať nad rámec podmienok zmluvného prepravcu, z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

9.9 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

9.10 V prípade zistenia zámeny tovaru oproti objednávke, je klient povinný informovať dodávateľa do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. (iný odtieň, iný vzor, iný rozmer )

9.11 Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

9.12 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zavinené  cargo spoločnosťou, ktorá prepravuje tovar z tretej krajiny, poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, za oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

9.13 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

9.14 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

9.16 Vynesenie alebo montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy a sú zaistené individuálne na prianie zákazníka. Cena je za uvedené služby sú podľa aktuálne platného cenníka.

9.17 Súčasťou potvrdenia objednávky sú aj informácie o inštalácii, použití a údržbe tovaru. Jej nedodržaním kupujúci stráca možnosť uplatnenia prípadnej reklamácie.

9.18 Výmena tovaru nie je možná v prípade zamenenia si označenia zo strany klienta. Ak si klient pomýli označenie tovaru, následne potvrdí jeho objednanie zaplatením zálohovej faktúry, nie je možné následne tento tovar vymeniť za iný odtieň – vzhľadom na výrobu na zákazku.

10. Platobné podmienky

10.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy

– predfaktúra pred potvrdením objednávky vo výške 50% z ceny objednávanej dlažby na zákazku

– doplatenie zostatkovej sumy, najneskôr však pred prevzatím tovaru.

10.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

10.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

10.4 Ceny uvedené na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Súčasťou ceny nie sú dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu

10.5 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

10.6 Predávajúci ponúka kupujúcemu tieto možnosti platby:

·        V hotovosti na predajni. Pri tomto spôsobe platby je nutné tovar uhradiť v plnej výške pri prebratí. – príplatok 0 €

·        Platba prevodom, kedy čiastka bude dodávateľovi poukázaná vopred na účet pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje – príplatok 0 €

10.7 Daňový doklad je zasielaný elektronickou formou a zároveň slúži ako záručný list.

11. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

11.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má cementová dlažba pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho od prevzatia tovaru.

11.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).

11.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.4 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

11.5 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

11.6 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

11.7 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

11.8 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamáciu a tovar je nutné doručiť (aj poštovým doručením) do miesta sídla spoločnosti, ak nebolo medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté iné miesto. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo zo zodpovednosti za vady tohto reklamačného poriadku vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, („Reklamačný formulár[TM8] “). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

11.9 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

11.10. Kupujúci je oprávnený reklamovať obklad (dlažbu), ktorá je nepoužitá – ešte pred lepením.

11.11.  Predávajúci vydá kupujúcemu Potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11.12. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

11.13. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

11.14. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný, obdobný s porovnateľnými technickými parametrami, porovnateľnou technickou kvalitou a cenou.

11.15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

11.16. Nárok na reklamáciu sa nevzťahuje na:

·        ak bolo s dodaným tovarom nesprávne a hrubo manipulované

·        ak bolo nakladané s tovarom v rozpore s dodanými technickými špecifikáciami a návodom na použitie a ochranu

·        menšie rozmerové nedokonalosti (nie poškodenia) nakoľko sa jedná o ručne robenú dlažbu. Hrany nie sú rektifikované. Dlažba je vyrábaná vo formách kde sú možné minimálne rozmerové nedokonalosti.

·        odtieň z dôvodu skreslenia monitora (odtieň si treba potvrdiť na vzorkách)

·        odtieň jednotlivých dlažieb vyrobených v jednej výrobnej zákazke, môže taktiež poukazovať rozdiely v odtieňoch (pigment) – v jednej krabici môžu byť zabalené dlaždice viacerých “tónov” odtieňa.

·        povrch dlažby môže vykazovať jemné “fľaky”, na niektorých dlažbách, ktoré sú spôsobené procesom sušenia

·        minimálne zliatie pigmentu na spojoch farebných pigmentov

11.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

11.18 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11.19. Záručná doba sa riadi dátumom spotreby vyznačenom na jednotlivých výrobkoch. V ostatných prípadoch je záručná doba 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

11.20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

11.21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

11.22. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

11.23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b) predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

11.24. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

11.25. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

11.26. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

11.27. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

11.28. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

11.29. O výsledku reklamačného konania informuje kupujúceho telefonicky predávajúci, resp. servisné stredisko, ak bol reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim priamo do autorizovaného servisu. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Kupujúci je zároveň oboznámený o spôsobe prevzatia opraveného tovaru a reklamačného protokolu.

11.30. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na nevyhovujúci odtieň farby, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na výstupnom zariadení (monitor, tlačiareň) kupujúceho.

Kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň.

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na tzv. alternatívne riešenie sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z.

12.3. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z., možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

12.4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť v zmysle § 2 citovaného zákona len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

12.5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

12.6. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

12.7. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Alternatívne riešenie sporu orgánmi ARS je bezodplatné (samotné vedenie konania). Iné platby, ako je poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu a úhradu podľa § 10 ods. 4 citovaného zákona (úhrada za materiálne náklady zhotovenia kópií, zadováženia trvanlivých nosičov a odoslania trvanlivých nosičov), nesmie subjekt ARS vyžadovať.

13. Osobné údaje a ich ochrana[TM9] 

13.1. Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytujeme tu https://stenyapodlahy.sk/ochrana-osobnych-udajov/

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

14.2 Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

14.3 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

14.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Žiline dňa 01.01.2023


Scroll to Top

Nezáväzná cenová ponuka

Pre vypracovanie cenovej ponuky nám prosím odošlite Vaše kontaktné údaje a približné množstvo dlažby, ktorú potrebujete